Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

Thông báo: Điểm trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17110105/TB-TSĐD

 

 

                     Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2017

                       

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh đại học Điều dưỡng

hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh về việc xét duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017, trường Đại học Thăng Long thông báo điểm trúng tuyển là 20.00 điểm.

Thí sinh trúng tuyển phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Thăng Long, có tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển nêu trên và không có môn nào dưới điểm 5 (năm).

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Huy Phú

 

       

 

 


Tin mới

Các tin khác