Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Quyết định điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2018 đợt 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180808    /QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 7 - năm 2018 (đợt 1)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/ NĐ- CP ngày 24/10/2013 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014 QĐ/TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐHĐQT-ĐHTL ngày 05/8/2015;

Căn cứ quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 253B/QĐ-ĐHTL ngày 23/09/2014;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (đợt 1) của Trường Đại học Thăng Long;

Căn cứ Biên bản Họp hội đồng tuyển sinh xét điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2018 (đợt 1) ngày 06/08/2018;

Theo đề nghị của Ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 7 của Trường Đại học Thăng Long, kỳ thi tuyển sinh đợt 1, tháng 06 năm 2018 như sau:

   Điều kiện xét tuyển: Điểm tiếng Anh ≥ 5; Các môn thi chủ chốt và chuyên ngành ≥5;

TT

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

1

Y tế công cộng

13,25

2

Điều dưỡng

16.50

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học, Trưởng các phòng ban liên quan và các thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 7 (kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2018) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-        Như điều 2;

-        Lưu Ban Thư ký;

-        Lưu Phòng SĐH & QLKH;

-        Lưu HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã kí)

PHAN HUY PHÚ

­Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.