Tuyển sinh Đào tạo Liên thông

Thông báo: Công bố danh sách trúng tuyển đại học Điều dưỡng hệ chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 18070402/TB-TS

 

 

                     Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2018

                       

 

THÔNG BÁO

Công bố danh sách trúng tuyển đại học Điều dưỡng

hệ chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2018

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Thăng Long công bố kết quả xét duyệt hồ sơ và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học Điều dưỡng hệ chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2018. Thí sinh tra cứu kết quả tại đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Huy Phú

       

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.