Tuyển sinh đại học chính quy

Thông báo Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 31) năm học 2018 - 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 31) năm học 2018 - 2019

I. Mục đích

            - Xác định trình độ tiếng Anh hiện tại của sinh viên nhằm giúp việc phân loại và xếp lớp phù hợp cho từng đối tượng theo học chương trình đào tạo Tiếng Anh của trường.

            - Giúp sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt hoặc vượt các trình độ qui định trong chương trình xây dựng kế hoạch học tập, xác định mục tiêu, tiết kiệm thời gian và chi phí.

II. Đối tượng

            - Tất cả sinh viên khóa 31 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh).

Lưu ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc) có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi sẽ được miễn thi các cấp độ sau:

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ A2 được miễn thi 3 cấp độ trình độ sơ cấp (Tiếng Anh sơ cấp 1, Tiếng Anh sơ cấp 2, Tiếng Anh sơ cấp 3);

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ B1 được miễn thi 6 cấp độ trình độ sơ cấp và sơ trung cấp (Tiếng Anh sơ cấp 1, Tiếng Anh sơ cấp 2, Tiếng Anh sơ cấp 3, Tiếng Anh sơ trung cấp 1, Tiếng Anh sơ trung cấp 2, Tiếng Anh sơ trung cấp 3).

            - Sinh viên được miễn thi đến cấp độ nào sẽ được xếp vào lớp tiếng Anh ở cấp độ đó và điểm tổng kết các học phần miễn thi là 6 điểm; sinh viên muốn có điểm tích lũy cao phải đăng ký thi nâng điểm tại Trường.

III. Các học phần Tiếng Anh đại cương gồm 06 cấp độ sau

            - Tiếng Anh sơ cấp 1 (TASC1);

            - Tiếng Anh sơ cấp 2 (TASC2);

            - Tiếng Anh sơ cấp 3 (TASC3);

            - Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (TASTC1);

            - Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (TASTC2);

            - Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (TASTC3).

Hết sáu cấp độ trên sinh viên sẽ học ba học phần tiếng Anh trung cấp 1, tiếng Anh trung cấp 2 và tiếng Anh trung cấp 3 để hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Anh tại trường.

IV. Cấu trúc đề thi và hình thức thi

1. Bài thi trình độ Sơ cấp (phân loại 03 cấp độ TASC1, TASC2, TASC3), gồm 01 đề thi với các phần Nghe, Đọc, Viết

            a. Cấu trúc đề thi bao gồm:

            - Nghe:            gồm 25 câu hỏi (dạng trắc nghiệm, điền khuyết, ghép nối, …);

            - Đọc hiểu:      gồm 40 câu hỏi (dạng trắc nghiệm, điền khuyết, ghép nối, …);

            - Viết:              gồm 16 câu hỏi với các dạng bài sau: điền từ còn thiếu vào một văn bản (10 chỗ trống), từ không được cho sẵn; chọn lọc thông tin từ các tờ quảng cáo, thông báo, email... để điền vào mẫu; viết một email, bức thư ngắn, lời nhắn, bưu thiếp...

            b. Thời gian thi: 90 phút.

2. Bài thi trình độ Sơ trung cấp (phân loại 03 cấp độ TASTC1, TASTC2, TASTC3), gồm 01 đề thi với các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết

            a. Cấu trúc đề thi bao gồm:

            - Nghe:            gồm 25 câu hỏi dạng trắc nghiệm, điền khuyết, ghép nối, …);

            - Đọc hiểu:      gồm 45 câu hỏi dạng trắc nghiệm, điền khuyết, ghép nối, …);

            - Viết:                 gồm 07 câu hỏi với các dạng bài sau: viết lại câu sử dụng từ hoặc ngữ cho sẵn mà không làm thay đổi nghĩa của câu gốc (5 câu hỏi); viết lời nhắn, bưu thiếp...; viết một bức thư/email hoặc một câu chuyện.

            - Nói:               gồm 3 phần:

                                    + Giáo viên phỏng vấn sinh viên về các thông tin cá nhân và một số chủ đề liên quan như gia đình, thói quen, sở thích, nơi sinh sống...;

                                    + Trình bày về một chủ đề (sinh viên chọn ngẫu nhiên);

                                    + Sinh viên và giáo viên thảo luận sâu về chủ đề của phần 2.

            b. Thời gian thi:

            - Nghe, Đọc hiểu, Viết: 110 phút;

            - Nói: 10 phút/1 sinh viên (Sinh viên không có thời gian chuẩn bị cho phần trình bày của mình).

3. Hình thức thi: Thi thực hành trên máy (nghe, đọc viết) + thi vấn đáp (đối với bài thi trình độ sơ trung cấp)

4. Tài liệu tham khảo

      - Giáo trình English File (Ấn bản lần thứ 3), Nhà xuất bản Oxford;

      - Giáo trình New Headway (Ấn bản lần thứ 3), Nhà xuất bản Oxford;

      - Các bài thi tương đương trình độ A1, A2, B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

V. Đăng ký, nộp lệ phí và xếp lớp tiếng Anh

1. Đăng ký dự thi

            - Sinh viên đăng ký thi một cấp độ nào thì phải đăng ký thi tất cả các cấp độ trước đó.

2. Lệ phí mỗi cấp độ là: 100.000 đồng

3. Xếp lớp tiếng Anh

- Sinh viên đăng ký, nộp lệ phí và kết quả thi đạt ở khung điểm nào sẽ được xếp vào lớp tiếng Anh ở cấp độ đó,

cụ thể như sau:

Bài thi

Khung điểm

(thang điểm 10)

Xếp lớp tiếng Anh

Trình độ Sơ cấp

0.0 - 4.4

Tiếng Anh sơ cấp 1

4.5 - 5.9

Tiếng Anh sơ cấp 2

6.0 - 7.4

Tiếng Anh sơ cấp 3

7.5 - 10.0

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

Trình độ Sơ trung cấp

0.0 - 4.4

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4.5 - 5.9

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6.0 - 7.4

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

7.5 - 10.0

Tiếng Anh trung cấp 1

VI. Thời gian

- Nhà trường tổ chức thi vào hai ngày Thứ Bảy (25/8/2018) và ngày Chủ nhật (26/8/2018).

- Danh sách sinh viên, phòng thi, thời gian thi cụ thể của từng sinh viên sẽ được công bố trên trang web http:/www.thanglong.edu.vn vào trước ngày thi.

- Sinh viên có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi và mang theo Thẻ sinh viên, Giấy chứng minh nhân dân, Phiếu thu lệ phí thi vượt cấp tiếng Anh.



Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.