Tuyển sinh đại học chính quy

Thông báo: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1/2018

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

Số: 18071606/ĐHTL-TS

V/v: Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ

ĐKXT Đại học chính quy đợt 1/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

                          Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1/2018

                    

Căn cứ Đề án tuyển sinh số 18032602/ĐHTL-ĐATS ngày 26/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học bậc đại học hệ chính quy năm 2018 của trường là 15.0 cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. Điểm nhận hồ sơ này được xác định là mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu P. Đào tạo, P.HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Phan Huy Phú

 

 

                                                                                                                

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.