Đảng CSVN

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THĂNG LONGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu,

 của cán bộ, đảng viên năm 2018

I. Mục đích, yêu cầu

- Thông qua cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường.

- Góp phần thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. Đối tượng dự thi

-  Đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Trường Đại học Thăng Long. 

-  Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.

III. Nội dung thi,tài liệu nghiên cứu

1. Nội dung thi tìm hiểu:

Câu 1: Nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Câu 2: Nhận thức của bản thân về ý nghĩa của nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minhtrong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách của đảng viên hiện nay. 

Câu 3. Liên hệ bản thân: học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhư thế nào. 

2. Tài liệu nghiên cứu:

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

- Cuốn sách “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành.

- Tài liệu chuyên đề năm 2016 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tài liệu chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tài liệu chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

IV.  Hình thức thi, thang điểm, cách tính điểm

1. Hình thức thi: 

- Bài dự thi theo hình thức tự luận, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bài dự thi đánh máy, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; dung lượng bài thi  ít nhất từ 5 trang giấy A4 trở lên (không kể tờ đầu). 

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép, photocopy dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu: BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH và các thông tin cá nhân: họ tên, tên chi bộ. Lưu ý: nội dung bài dự thi không in vào tờ đầu.

2.Thang điểm:

Bài thi được tính theo thang điểm 10

-      Câu 1: 3 điểm

-      Câu 2: 3,5 điểm

-      Câu 3: 2,5 điểm

-      Văn phong, diễn đạt:

+ Tốt: 1 điểm

+ Khá: 0.5 điểm

+ Trung bình: 0.25 điểm

3. Cách tính điểm 

- Điểm bài thi: là trung bình cộng điểm chấm của các giám khảo, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

- Mỗi bài tham gia dự thi được tính 1 điểm (để tính giải tập thể), tổng số điểm mỗi chi bộ được tính không quá 5.

V. Thời gian tổ chức thi

1.Vòng sơ khảo: trước ngày 20/11/2018:

Các chi bộ chủ trì: Đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên toàn trường tham gia. Mỗi chi bộ lựa chọn từ 3 – 5 bài dự thi có chất lượng nhất tham gia dự thi vòng chung khảo.

2.Vòng chung khảo: Trước ngày 15/12/2018:

Đảng ủy chủ trì: Mỗi chi bộ gửi 3 – 5 bài dự thi. Các bài dự của mỗi chi bộ được bỏ vào 1 phong bì dán kín, có chữ ký niêm phong gửi về Ban tổ chức (đ/c Ngô Thị Thúy – VP Đảng ủy tiếp nhận) trước ngày 20/11/2018.

3.Tổng kết, trao giải: Tại cuộc họp toàn Đảng bộ tổng kết năm 2018.

VI. Cơ cấu giải thưởng

-  01 giải nhất: trị giá giải thưởng 3.000.000đ

-  01 giải nhì: trị giá mỗi giải thưởng 2.000.000đ

-  03 giải ba: trị giá mỗi giải thưởng 1.000.000đ

-  03 giải khuyến khích: trị giá mỗi giải thưởng 500.000đ

-  1 giải tập thể cho chi bộ có tổng điểm cao nhất (bao gồm điểm các bài dự thi được chấm và điểm bài tham gia dự thi): 2.000.000đ.

Nơi nhận:

- Các đ/c ĐUV;

- Các Chi bộ TT;

- Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG ỦY

Bí thư

Nguyễn Minh Xuân

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.