Đảng CSVN

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG

Số  09 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo  cuộc thi  “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”

Căn cứ Kế hoạch số 16- KH/ĐU kế hoạch của Đảng ủy trường Đại học Thăng Long về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”;

Theo đề nghị của đồng chí ĐUV phụ trách tuyên giáo,

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”(theo danh sách đính kèm).

Điều 2.Ban Tổ chức, Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi, chấm thi; vận động đảng viên, nhân viên, sinh viên Trường Đại học Thăng Long tham gia cuộc thi.

Điều 3.Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4.Văn phòng Đảng ủy, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Đ/c ĐUV;

- Các Chi bộ TT;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

Bí thư

(đã ký)

Nguyễn Minh Xuân

 

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09QĐ/ĐU ngày 20/8/2018

của Đảng ủy Trường Đại học Thăng Long)

* Ban tổ chức

1. Đ/c Nguyễn Văn Thái –  Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban

2. Đ/c Đoàn Thị Hồng Nhung – ĐUV phụ trách tuyên giáo, P. Trưởng ban

3. Đ/c  Dương Quốc Tuấn – Bí thư chi bộ 6 - Ủy viên

4. Đ/c Ngô Hải Anh – Bí thư chi bộ 1, Ủy viên

5. Đ/c Ngô Thị Thúy – Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

“Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 QĐ/ĐU ngày 20/8/2018

của Đảng ủy Trường Đại học Thăng Long)

1. Đ/c Nguyễn Minh Xuân – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban 

2. Cô Lê Thị Ninh – Giảng viên BM Giáo dục CT-PL, Ủy viên

3. Thầy Nguyễn Vũ Lê – Trưởng BM Giáo dục CT-PL, Ủy viênVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.