THÔNG BÁO Danh sách sinh viên, học viên mượn sách thư viện quá hạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TƯ LIỆU – THƯ VIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên, học viên mượn sách thư viện quá hạn

Hiện đang có nhiều sinh viên và học viên cao học mượn sách quá thời hạn tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long nhưng chưa hoàn trả lại sách. Sinh viên và học viên xem Danh sách độc giả mượn sách thư viện quá hạn chưa trả tại đây.

Yêu cầu tất cả sinh viên và học viên có tên trong danh sách đến Thư viện Trường Đại học Thăng Long trả sách trước 16h30 ngày 13/03/2015. Nếu sinh viên và học viên không đến trả sách theo đúng thời hạn nói trên, Phòng Tư liệu – Thư viện sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định.

PHÒNG TLTV


Tin mới

Các tin khác