LỊCH LÀM VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

LỊCH LÀM VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2015

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Phòng

24/10/2015

Sáng

09h00’

Tập trung thí sinh:

-  Phổ biến quy chế thi, lịch thi;

-  Phát thẻ dự thi

A501     A503

Chiều

13h45’ – 16h45’

Thi môn: Kinh tế học

               (thời gian 180 phút)

A501     A503

25/10/2015

Sáng

08h15’ – 11h15’

Thi môn: Toán kinh tế

               (thời gian 180 phút)

A501     A503

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Tiếng Anh

               (thời gian 120 phút)

A501     A503

Chuyên ngành Toán ứng dụng, Phương pháp Toán sơ cấp

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Phòng

24/10/2015

Sáng

09h00’

Tập trung thí sinh:

-  Phổ biến quy chế thi, lịch thi;

-  Phát thẻ dự thi

A504

Chiều

13h45’ – 16h45’

Thi môn: Giải tích

               (thời gian 180 phút)

A504

25/10/2015

Sáng

08h15’ – 11h15’

Thi môn: Đại số cao cấp

               (thời gian 180 phút)

A504

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Tiếng Anh

               (thời gian 120 phút)

A504

Chuyên ngành Công tác xã hội

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Phòng

24/10/2015

Sáng

09h00’

Tập trung thí sinh:

-  Phổ biến quy chế thi, lịch thi;

-  Phát thẻ dự thi

A401

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Hành vi con người và  

               môi trường xã hội

               (thời gian 120 phút)

A401

25/10/2015

Sáng

08h15’ – 10h15’

Thi môn: Nhập môn CTXH

               (thời gian 120 phút)

A401

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Tiếng Anh

               (thời gian 120 phút)

A401

Chuyên ngành Y tế công cộng

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Phòng

24/10/2015

Sáng

09h00’

Tập trung thí sinh:

-  Phổ biến quy chế thi, lịch thi;

-  Phát thẻ dự thi

A402     A404

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Sức khỏe môi trường (thời gian 180 phút)

A402     A404

25/10/2015

Sáng

08h15’ – 10h15’

Thi môn: Toán TK y sinh học (thời gian 180 phút)

A402     A404

Chiều

13h45’ – 15h45’

Thi môn: Tiếng Anh (thời gian 120 phút)

A402     A404

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. NGUYỄN MINH XUÂNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.