THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA LỚP CAO HỌC CQB2, CQB2B, CQE2, CQE2B

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG SĐH & QLKH

Số: 83 /SĐH-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 03  năm 2015

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ

CỦA LỚP CAO HỌC CQB2, CQB2B, CQE2, CQE2B

 

Thời gian

Công việc cụ thể

Từ 12/01/2015

đến 13/02/2015

Khảo sát thực tế để viết đơn đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ

Từ 02/03/2015

đến 11/03/2015

Học viên nộp đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ tại Phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học (SĐH & QLKH)

Từ 12/03/2015

đến 12/04/2015

Nhận đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn  luận văn thạc sĩ

Từ 13/04/2015

đến 24/04/2015

Học viên gặp giáo viên hướng dẫn gửi Thư mời hướng dẫn luận văn, thống nhất tên đề tài, thông qua đề cương và kế hoạch làm luận văn thạc sĩ

Từ 04/05/2015

đến 08/05/2015

Học viên nộp lại Phòng SĐH & QLKH 01 quyển đề cương luận văn có xác nhận của người hướng dẫn (theo mẫu)

Từ 28/09/2015

đến 02/10/2015

Học viên nộp Phòng SĐH & QLKH 01 quyển luận văn bìa mềm và 01 quyển tóm tắt luận văn để kiểm tra hình thức theo quy định. Học viên nào không hoàn thành luận văn đúng hạn phải làm đơn xin gia hạn nộp luận văn (theo mẫu) gửi Phòng SĐH & QLKH trước ngày 02/10/2015. Học viên phải nộp phí gia hạn luận văn trong thời gian gia hạn theo quy định của Nhà trường.

Từ 05/10/2015

đến 09/10/2015

Sau khi Phòng SĐH & QLKH kiểm tra và chấp nhận hình thức luận văn, học viên nộp Phòng SĐH & QLKH: (i) Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu); (ii) Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu); (iii) Lý lịch khoa học (theo mẫu); (iv) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng); (v) Phong bì đựng 02 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, mã học viên, chuyên ngành học của học viên ở mặt sau ảnh và trên phong bì; (vi) Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tiếng anh (bản sao công chứng)

Từ 12/10/2015

đến 20/10/2015

Phòng SĐH & QLKH làm Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trình Ban Giám hiệu ký

Từ 21/10/2015

đến 27/10/2015

Học viên đến Phòng SĐH & QLKH nhận Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Từ 28/10/2015

đến 19/11/2015

Bảo vệ luận văn thạc sĩ

Từ 23/11/2015

đến 04/12/2015

Học viên chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo yêu cầu của Hội đồng

Từ 07/12/2015

đến 18/12/2015

Học viên nộp Phòng SĐH & QLKH: (i) 02 quyển luận văn  đã được chỉnh sửa (đóng bìa cứng); (ii) 02 quyển tóm tắt luận văn; (iii) 02 đĩa CD toàn văn luận văn; (iv) giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn có chữ ký của giáo viên hướng dẫn và chủ tịch Hội đồng.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trần Lệ PhươngVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.