Nhiệm vụ của Phòng Sau Đại học & Quản lý Khoa học

 

Nhiệm vụ của Phòng Sau Đại học & Quản lý Khoa học

- Tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học, chủ trì tổ chức tuyển sinh và quản lý đào tạo sau đại học trong nước và liên kết với nước ngoài.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong và ngoài trường tổ chức hội nghị, hội khảo khoa học trong nước.

- Theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu khoa học; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học, đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh có chất lượng cao trong lĩnh vực NCKH.

- Phối hợp với Khoa, Bộ môn, Phòng hành chính Tổng hợp quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường.

 

- Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.