Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học môn Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học môn Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo trường Đại học Thăng Long về việc phát triển giáo dục toàn diện Trí - Thể - Mỹ cho sinh viên, bắt đầu từ học kỳ I, năm học 2020 - 2021, nhà trường chính thức đưa bốn môn học: Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản (xem tại đây) vào hệ thống các môn lựa chọn tự do dành cho sinh viên toàn trường. Cụ thể như sau:

TT

Tên môn

Mã môn

Số tín chỉ

Hệ số

1

Nhiếp ảnh cơ bản

AD240

3

2.0

2

Dẫn chương trình (MC)

AD241

3

1.8

3

Thiết kế mỹ thuật

AD242

3

2.0

4

Hội họa cơ bản

AD243

3

2.0

Sinh viên học môn Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản được phép thay thế các môn Logic và suy luận toán học (MA100) Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (MA101).

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký các học phần trên thông qua tài khoản cá nhân, tại trang web http://thanglong.edu.vn qua baner Đăng ký học.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.