Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khóa ≤ 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

(Khóa ≤ 31)

Ngày 23/7/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn chưa có điểm:

- Lập trình .Net (CS224)

- Cấu trúc dữ liệu (CF212)

- Ngôn ngữ hình thức và otomat (CF301)

- Toán rời rạc (MI201)

- Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tri thức (MI322)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.