Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v Ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/TB - ĐHTL

                

                    Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27

        

          1. Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tổ chức ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

          - Sinh viên đã đăng ký ôn và thi đến Trường làm thủ tục xác nhận và đóng phí (xem tại đây).

          - Tiếp tục nhận đăng ký ôn và thi Toeic đầu ra nội bộ (mã ST450) cho sinh viên khóa 26, 27.

          Thời gian: từ ngày 20 – 22/7/2020 (sáng: 8h00 – 11h30, chiều: 13h30 – 16h30).

          Địa điểm: Bàn 3, phòng Tiếp sinh viên

2. Danh sách sinh viên, thời gian ôn và thi chính thức sẽ được công bố trên web trường https://thanglong.edu.vn. Sinh viên xem lịch ôn: ngày 23/7/2020; xem lịch thi: ngày 11/8/2020.

Lưu ý:

- Sinh viên chỉ được lựa chọn tối đa 06 học phần trong số các học phần đã đăng ký để ôn và thi.

- Quá thời hạn trên, sinh viên không đến làm thủ tục xác nhận, hệ thống sẽ tự động hủy kết quả đăng ký.


Tin mới

Các tin khác