Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v Ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/TB - ĐHTL

                

                    Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27

        

          1. Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tổ chức ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

          - Sinh viên đã đăng ký ôn và thi đến Trường làm thủ tục xác nhận và đóng phí (xem tại đây).

          - Tiếp tục nhận đăng ký ôn và thi Toeic đầu ra nội bộ (mã ST450) cho sinh viên khóa 26, 27.

          Thời gian: từ ngày 20 – 22/7/2020 (sáng: 8h00 – 11h30, chiều: 13h30 – 16h30).

          Địa điểm: Bàn 3, phòng Tiếp sinh viên

2. Danh sách sinh viên, thời gian ôn và thi chính thức sẽ được công bố trên web trường https://thanglong.edu.vn. Sinh viên xem lịch ôn: ngày 23/7/2020; xem lịch thi: ngày 11/8/2020.

Lưu ý:

- Sinh viên chỉ được lựa chọn tối đa 06 học phần trong số các học phần đã đăng ký để ôn và thi.

- Quá thời hạn trên, sinh viên không đến làm thủ tục xác nhận, hệ thống sẽ tự động hủy kết quả đăng ký.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.