Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

1. Ngày 10/7/2020, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học. Cách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thiChọn học kìGửi đi.

2. Sinh viên cần chủ động ghi chép lại phiếu dự thi để tham gia dự thi đúng thời gian quy định. Trường hợp phát hiện sai sót, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để sửa lại ngay (trước ngày 14/7/2020)  vì trong thời gian diễn ra kỳ thi nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc về phiếu dự thi.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.