Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

 HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A22551

NGUYỄN NGỌC LÊ

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 819

2

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 819

3

A24500

TRƯƠNG TRIỆU VINH

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 919

4

A24703

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

QT30c1

Nợ học phí học kỳ 619, 719, 919

5

A24754

DƯƠNG THỊ THÙY LINH

NJ27c2

Nợ học phí học kỳ 919

6

A24814

NGUYỄN XUÂN TRIỀU

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 819, 919

7

A25046

LÊ HỒNG NGỌC

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 919

8

A25301

LÊ THỊ HẢI YẾN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 919

9

A25392

NGUYỄN QUANG TRUNG

QE27e2

Nợ học phí học kỳ 919

10

A25523

PHẠM THANH NGA

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 919

11

A25877

NGÔ THỊ CẨM TÚ

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 819

12

A26279

HOÀNG PHƯƠNG NHI

NJ27d1

Nợ học phí học kỳ 919

13

A26444

NGUYỄN QUANG HUY

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 919

14

A26510

NGUYỄN THANH LOAN

NJ28d1

Nợ học phí học kỳ 919

15

A27077

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 919

16

A27266

PHẠM KHÁNH LINH

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 919

17

A27620

ĐOÀN DIỄM MY

XV28g1

Nợ học phí học kỳ 919

18

A27758

NGUYỄN THỊ THÚY HẢO

QE28g5

Nợ học phí học kỳ 919

19

A28182

NGUYỄN THANH TÙNG

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 819

20

A28221

ĐOÀN NGỌC TRÂM

QT28c1

Nợ học phí học kỳ 719

21

A28379

ĐẶNG THÙY TRANG

NE29a6

Nợ học phí học kỳ 919

22

A28467

ĐOÀN THỊ LÂM OANH

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 919

23

A28549

NGUYỄN KHÁNH LINH

NJ29e1

Nợ học phí học kỳ 919

24

A28889

ĐOÀN HUY HẢI

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 919

25

A29074

ĐÀO THỊ DIỄM

QT29g1

Nợ học phí học kỳ 919

26

A29170

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 919

27

A29299

TẠ THỊ THU HẰNG

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 919

28

A29403

PHẠM BÍCH LOAN

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 819

29

A29449

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 919

30

A29511

NGUYỄN BÍCH NGÀ

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 819

31

A29746

PHẠM THÀNH THẢO

XC32g2

Nợ học phí học kỳ 619

32

A29756

LÊ TÚ NGỌC

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 919

33

A29763

NGUYỄN NGỌC MỸ LINH

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 919

34

A29856

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 919

35

A29901

HOÀNG NGỌC DIỆP

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 919

36

A30095

MAI NGUYỄN NGỌC ANH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 919

37

A30160

CAO LINH TRANG

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 919

38

A30216

LÊ THỊ THÙY LINH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 919

39

A30269

NGUYỄN NGỌC ÁNH

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 919

40

A30460

NGUYỄN HỮU KIÊN

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 919

41

A30694

DƯƠNG ANH HUY

QT30h1

Nợ học phí học kỳ 819

42

A30780

PHẠM XUÂN THÁI MINH

NJ30b1

Nợ học phí học kỳ 819

43

A30979

TẠ THỊ HUYỀN TRANG

NJ30g2

Nợ học phí học kỳ 919

44

A31029

PHẠM THANH BÌNH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 719, 919

45

A31049

VŨ MINH HIỀN

NJ30b1

Nợ học phí học kỳ 919

46

A31134

HOÀNG ĐỨC ANH

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 919

47

A31145

TRẦN BÍCH VÂN

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 619

48

A31227

ĐÀO SỸ KIÊN

NJ30h4

Nợ học phí học kỳ 919

49

A31331

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 919

50

A31357

TRẦN QUANG MINH

NE30a5

Nợ học phí học kỳ 819

51

A31391

MAI PHƯƠNG

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

52

A31486

NGUYỄN THÀNH LONG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 919

53

A31494

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

NJ30h5

Nợ học phí học kỳ 519, 619

54

A31502

ĐÀO PHƯƠNG ANH

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 919

55

A31603

NGUYỄN THỊ VÂN

QM30a1

Nợ học phí học kỳ 919

56

A31622

NGUYỄN LONG NHẬT

NE30a2

Nợ học phí học kỳ 919

57

A31791

DƯƠNG XUÂN NAM

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 819

58

A31823

PHẠM ĐỨC MẠNH

XC32g2

Nợ học phí học kỳ 919

59

A32086

CHU THỊ LAN ANH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 919

60

A32102

LÊ ĐOÀN NGỌC ANH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 919

61

A32156

NGUYỄN THU HOÀI

NZ31g1

Nợ học phí học kỳ 919

62

A32169

NGUYỄN THỊ NHÃ

NJ30h6

Nợ học phí học kỳ 819, 619

63

A32170

ĐỖ TIẾN ĐẠT

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 919

64

A32388

ĐẶNG HOÀNG VĨNH

NJ31e1

Nợ học phí học kỳ 919

65

A32392

NGUYỄN THỌ QUANG PHÚ

TI31g1

Nợ học phí học kỳ 819, 619

66

A32425

HOÀNG THỊ HOA

NJ31g1

Nợ học phí học kỳ 819, 619

67

A32445

NGUYỄN VIỆT HÙNG

TI31h1

Nợ học phí học kỳ 819, 619

68

A32522

NGUYỄN HOÀNG LONG

TI31a1

Nợ học phí học kỳ 919

69

A32539

PHAN THỊ HÀ GIANG

QB31h1

Nợ học phí học kỳ 819, 619

70

A32762

LÊ VŨ HOÀNG

NJ31a1

Nợ học phí học kỳ 919

71

A32770

LÊ MAI TUẤN THANH

TC31g1

Nợ học phí học kỳ 819

72

A32863

TRIỆU THỊ QUỲNH

QF31h1

Nợ học phí học kỳ 819

73

A33067

NGUYỄN THIỆN QUANG KHANG

TC31e1

Nợ học phí học kỳ 819, 619

74

A33172

NGUYỄN KHOA VIỆT LONG

XC32b1

Nợ học phí học kỳ 919

75

A33336

VŨ HOÀNG PHONG

TI31h1

Nợ học phí học kỳ 519, 619

76

A33376

LÊ NGUYỄN MINH ANH

QA31g1

Nợ học phí học kỳ 519

77

A33480

ĐỖ THỊ MAI

NK31g3

Nợ học phí học kỳ 619, 819

78

A33775

HOÀNG TRIỆU TUYẾT MÂY

NJ31b1

Nợ học phí học kỳ 919

79

A33892

CAO MẠNH QUÂN

QE31e1

Nợ học phí học kỳ 819

80

A34165

ĐẶNG HIỆP ĐỨC

QF31c1

Nợ học phí học kỳ 919

81

A34203

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN32h2

Nợ học phí học kỳ 319, 619

82

A34291

BẠCH HƯƠNG TRÀ

QM32h3

Nợ học phí học kỳ 919

83

A34484

NGUYỄN KIM THANH

QE31h4

Nợ học phí học kỳ 919

84

A34516

HỒ MINH LAN

QB31g1

Nợ học phí học kỳ 919

85

A34547

TRẦN VĂN KHÁNH

QF31h3

Nợ học phí học kỳ 919

86

A34657

PHẠM LINH TRANG

QT31h5

Nợ học phí học kỳ 919

87

A34721

NGUYỄN THỊ HÀ

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

88

A34754

PHẠM THỊ HUYỀN

NJ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

89

A34771

KHỔNG THỊ KIM YẾN

NJ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

90

A34776

LÊ MINH TRANG

QA32h1

Nợ học phí học kỳ 919

91

A34812

PHẠM HOÀNG ANH

TT32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

92

A34814

ĐỖ HOÀNG NAM

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

93

A34837

PHẠM THANH PHONG

TT32h1

Nợ học phí học kỳ 919

94

A34891

PHÙNG THU THẢO

QA32e1

Nợ học phí học kỳ 919

95

A34898

DƯƠNG THỊ THU TRANG

NJ32g1

Nợ học phí học kỳ 619

96

A34926

BÙI ĐỨC ANH

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 919

97

A34930

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH

NE32a9

Nợ học phí học kỳ 919

98

A35005

NGUYỄN QUANG CƯƠNG

QL32h1

Nợ học phí học kỳ 919

99

A35022

NGUYỄN NGỌC TRÚC PHƯƠNG

XW32g1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

100

A35100

TRẦN NGỌC MINH

QE32g1

Nợ học phí học kỳ 919

101

A35105

LÊ HOÀNG YẾN

XC32g1

Nợ học phí học kỳ 619

102

A35106

NGÔ THANH HUYỀN HƯƠNG

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

103

A35142

PHẠM NGỌC HUY

TM32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

104

A35214

PHAN MINH NHẬT

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 919

105

A35241

NGUYỄN NHẬT QUANG

QL32e1

Nợ học phí học kỳ 919

106

A35259

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QM32h1

Nợ học phí học kỳ 919

107

A35288

NGUYỄN NGỌC SƠN

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

108

A35327

ĐÀO MAI HOA

QA32e1

Nợ học phí học kỳ 919

109

A35345

NGUYỄN QUANG TRÌNH

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 919

110

A35379

VI THÙY LINH

QT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

111

A35431

NGUYỄN HUYỀN ANH

XC32e1

Nợ học phí học kỳ 619

112

A35485

NGUYỄN VIỆT THẮNG

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

113

A35503

TRẦN ĐỨC LONG

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

114

A35533

NGUYỄN THÚY HẰNG

SN32h1

Nợ học phí học kỳ 919

115

A35549

NGUYỄN HỒNG NHUNG

QT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

116

A35570

PHÙNG THỊ KIM LOAN

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

117

A35617

ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH

NE32a10

Nợ học phí học kỳ 919

118

A35627

ĐINH QUỐC TUẤN

QF32h1

Nợ học phí học kỳ 919

119

A35642

VŨ PHƯƠNG THẢO

SN32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

120

A35655

NGUYỄN DUY MẠNH

NZ32d1

Nợ học phí học kỳ 619

121

A35689

MẪN VĂN MẠNH

QT32g2

Nợ học phí học kỳ 919

122

A35693

PHẠM MỸ HẰNG

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 919

123

A35711

TRẦN KHÁNH NHẬT LINH

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 919

124

A35760

HOÀNG CÔNG ANH

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

125

A35761

CHU QUỲNH ANH

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 919

126

A35784

ĐINH TRỌNG THI

QT32e2

Nợ học phí học kỳ 919

127

A35816

BÙI PHƯƠNG THẢO

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 919

128

A35854

NGUYỄN KHẮC Ý

TT32h3

Nợ học phí học kỳ 919

129

A35880

NGUYỄN THẾ ANH

TC32e1

Nợ học phí học kỳ 919

130

A35907

CAO HIỀN KHUÊ

QA32h2

Nợ học phí học kỳ 919

131

A35924

LÊ ĐỨC THỊNH

QF32e1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

132

A35927

CAO VĂN TIẾN

QM32h2

Nợ học phí học kỳ 619, 919

133

A35937

ĐÀO BẢO MINH CHÂU

NZ32b1

Nợ học phí học kỳ 919

134

A35941

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 919

135

A35954

DƯƠNG NHƯ QUỲNH

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

136

A35956

NGUYỄN DUY ĐỨC ANH

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 919

137

A35963

NGUYỄN THỊ LÂM PHƯƠNG

QA32h2

Nợ học phí học kỳ 919

138

A35985

LÊ VÂN LAM

QT32e2

Nợ học phí học kỳ 919

139

A35987

NGUYỄN THU VÂN

XV32e1

Nợ học phí học kỳ 919

140

A36011

PHẠM HƯƠNG TRANG

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 919

141

A36052

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NZ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

142

A36059

NGUYỄN THỊ ÁNH

QM32g2

Nợ học phí học kỳ 919

143

A36074

ĐOÀN THỊ THÚY VÂN

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

144

A36093

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

XL32h1

Nợ học phí học kỳ 919

145

A36134

ĐỖ ANH DŨNG

QE32h2

Nợ học phí học kỳ 919

146

A36160

NGUYỄN QUỐC ANH

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

147

A36163

NGUYỄN THỊ HIỀN

NJ32h3

Nợ học phí học kỳ 619

148

A36267

NGUYỄN DIỆU LINH

XW32g1

Nợ học phí học kỳ 919

149

A36276

PHAN THỊ THỦY

QL32h2

Nợ học phí học kỳ 919

150

A36279

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

QT32h4

Nợ học phí học kỳ 919

151

A36285

NGUYỄN ĐỨC ANH

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 919

152

A36317

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

NJ32b1

Nợ học phí học kỳ 619

153

A36320

ĐÀO KHÁNH TÙNG

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619, 919

154

A36332

THẠCH THỊ THU LINH

QE32h2

Nợ học phí học kỳ 919

155

A36336

NGUYỄN NGỌC MINH NGUYỆT

QM32h3

Nợ học phí học kỳ 919

156

A36362

ĐOÀN THỊ THUÝ

TE32g1

Nợ học phí học kỳ 919

157

A36371

NGUYỄN VĂN LÂM

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619

158

A36394

TRẦN HOÀNG PHƯƠNG

QE32a1

Nợ học phí học kỳ 919

159

A36419

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

QM32g2

Nợ học phí học kỳ 919

160

A36426

PHẠM HỒNG QUÂN

NJ32h3

Nợ học phí học kỳ 919

161

A36439

LÊ PHƯƠNG ANH

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 919

162

A36494

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

XC32h2

Nợ học phí học kỳ 919

163

A36512

NGUYỄN LINH CHI

NE32a6

Nợ học phí học kỳ 919

164

A36532

MẠC HUY PHONG

TT32h4

Nợ học phí học kỳ 919

165

A36533

HOÀNG VĂN LỰC

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 919

166

A36564

PHAN THỊ THU HƯƠNG

QL32e1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

167

A36575

TRẦN NGỌC ANH

NE32a6

Nợ học phí học kỳ 919

168

A36629

NGUYỄN DIỆU LY

NJ32h3

Nợ học phí học kỳ 919

169

A36705

LẠI THỊ THU TRANG

QT32g3

Nợ học phí học kỳ 919

170

A36712

HOÀNG THỊ MAI ANH

QL32e1

Nợ học phí học kỳ 919

171

A36731

ĐỖ LINH ĐAN

NJ32h4

Nợ học phí học kỳ 919

172

A36733

TRẦN THẢO LINH

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

173

A36734

ĐỖ ANH TUẤN

TE32g1

Nợ học phí học kỳ 919

174

A36759

BÙI HỒNG NGỌC

NJ32h4

Nợ học phí học kỳ 919

175

A36827

HOÀNG THANH YẾN NHI

NK32g3

Nợ học phí học kỳ 619

176

A36835

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

QE32h3

Nợ học phí học kỳ 919

177

A36836

ĐẶNG THẢO PHƯƠNG

XC32g1

Nợ học phí học kỳ 919

178

A36843

HOÀNG THANH THƯ

NZ32h1

Nợ học phí học kỳ 919

179

A36851

NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

180

A36859

ĐINH THỊ UYÊN NHI

QE32g2

Nợ học phí học kỳ 619, 919

181

A36862

TRẦN THỊ THU

QE32h3

Nợ học phí học kỳ 919

182

A36895

LÊ CÔNG DŨNG

TT32g1

Nợ học phí học kỳ 919

183

A36898

VŨ THÙY AN

NZ32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

184

A36911

NGUYỄN VIỆT ANH

QF32b1

Nợ học phí học kỳ 919

185

A36915

TRỊNH ĐĂNG QUANG

XC32e1

Nợ học phí học kỳ 619

186

A36953

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 919

187

A36981

ĐÀM QUỐC CHUNG

QT32b1

Nợ học phí học kỳ 619

188

A36999

ĐINH THÙY DƯƠNG

QL32g2

Nợ học phí học kỳ 619, 919

189

A37000

PHẠM VĂN ĐẠI

XC32h2

Nợ học phí học kỳ 919

190

A37022

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

QL32h3

Nợ học phí học kỳ 919

191

A37037

PHẠM MINH PHƯƠNG THẢO

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 919

192

A37064

PHẠM ĐÌNH TÚ

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 919

193

A37075

ĐỖ MINH CHIẾN

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 919

194

A37076

BÙI ĐỨC MINH

QF32h3

Nợ học phí học kỳ 919

195

A37078

NGUYỄN MINH CHÂU

QM32g2

Nợ học phí học kỳ 919

196

A37084

VŨ ĐỨC CHUNG

XC32h2

Nợ học phí học kỳ 919

197

A37092

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LY

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

198

A37093

NGUYỄN TRẦN LONG

TT32h5

Nợ học phí học kỳ 919

199

A37100

LÊ QUỐC CƯỜNG

QA32h4

Nợ học phí học kỳ 919

200

A37101

NGUYỄN QUỐC HẢI

TT32h5

Nợ học phí học kỳ 919

201

A37104

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

QT32b1

Nợ học phí học kỳ 919

202

A37110

LÊ THỊ THỦY

XV32h2

Nợ học phí học kỳ 919

203

A37117

NGUYỄN THỊ YẾN

AN32h2

Nợ học phí học kỳ 919

204

A37128

NGUYỄN MINH CHIẾN

QT32d1

Nợ học phí học kỳ 919

205

A37129

NGUYỄN THỊ HẬU

NK32g3

Nợ học phí học kỳ 619

206

A37187

NGUYỄN THẾ THUÝ MY

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 919

207

A37201

PHẠM HỒNG LUÂN

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

208

A37208

TRẦN HOÀI LONG

QL32g2

Nợ học phí học kỳ 919

209

A37212

NGUYỄN KHẮC SƠN

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 919

210

A37230

ĐẶNG KHÁNH VI

NZ32g1

Nợ học phí học kỳ 619

211

A37250

LÝ THỊ THU TRANG

QM32h4

Nợ học phí học kỳ 919

212

A37251

LÊ ÁNH DƯƠNG

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 919

213

A37253

PHẠM TIẾN HƯNG

QL32e1

Nợ học phí học kỳ 919

214

A37264

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QE32h4

Nợ học phí học kỳ 619, 919

215

A37267

ĐỖ THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

NJ32h4

Nợ học phí học kỳ 619

216

A37268

HOÀNG THÙY DƯƠNG

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 919

217

A37298

NGUYỄN THỊ LY

TT32g1

Nợ học phí học kỳ 919

218

A37305

TẠ HUYỀN LINH

QF32e1

Nợ học phí học kỳ 919

219

A37309

ĐẶNG QUANG TÙNG

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619, 919

220

A37322

TRẦN THỊ KIM CÚC

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 919

221

A37323

LƯU THỊ HƯƠNG LAN

QE32e1

Nợ học phí học kỳ 919

222

A37327

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

QB32h2

Nợ học phí học kỳ 619, 919

223

A37328

NGUYỄN VĂN SƠN

QA32h4

Nợ học phí học kỳ 619, 919

224

A37339

NGUYỄN ĐĂNG TÚ

XV32e1

Nợ học phí học kỳ 919

225

A37344

ĐÀM THỊ HỒNG TRANG

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 919

226

A37350

ĐỖ HUYỀN MY

QF32c1

Nợ học phí học kỳ 619, 919

227

A37353

ĐÀO THỊ LIÊN

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

228

A37358

ĐÀO THỊ THƯ

NE32a12

Nợ học phí học kỳ 919

229

A37361

TẠ YẾN NHI

NJ32e2

Nợ học phí học kỳ 919

230

A37378

NGÔ ĐĂNG DƯƠNG

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 919

231

A37390

NGUYỄN TIẾN HUY

QM32h4

Nợ học phí học kỳ 919

232

A37398

LÊ MINH PHƯƠNG

AN32h2

Nợ học phí học kỳ 919

233

A37406

NGUYỄN CÔNG HỌC

XL32h1

Nợ học phí học kỳ 919

234

A37409

PHẠM HOA TUYẾT

XC32h1

Nợ học phí học kỳ 919Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.