Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/TB-ĐT

 

                     Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Nhận đơn hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

Thời gian nhận từ ngày 01/06 đến ngày 10/07/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Thủ tục

- Đơn huỷ điểm tổng kết môn học (Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập (tính đến học kỳ gần nhất);

Lưu ý:

- Mỗi học kỳ nhà trường chỉ nhận giải quyết một lần hủy điểm tổng kết môn học;

- Không hủy điểm tổng kết các môn là điều kiện tiên quyết của môn khác hoặc các môn để thay thế hoặc các môn học lại.

- Không hủy điểm tổng kết các môn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung để quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

 

- Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi huỷ điểm vì nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.


Tin mới

Các tin khác