Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/TB-ĐT

 

                     Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Nhận đơn hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

Thời gian nhận từ ngày 01/06 đến ngày 10/07/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Thủ tục

- Đơn huỷ điểm tổng kết môn học (Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập (tính đến học kỳ gần nhất);

Lưu ý:

- Mỗi học kỳ nhà trường chỉ nhận giải quyết một lần hủy điểm tổng kết môn học;

- Không hủy điểm tổng kết các môn là điều kiện tiên quyết của môn khác hoặc các môn để thay thế hoặc các môn học lại.

- Không hủy điểm tổng kết các môn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung để quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

 

- Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi huỷ điểm vì nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.