Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

                                                            

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 21/5/2020.

Đề nghị sinh viên download tại đây.


Tin mới

Các tin khác