Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:45 /TB-ĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Nhận đơn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

Thời gian nhận từ ngày 21/05 đến ngày 29/05/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Điều kiện bảo lưu

- Tình trạng sinh viên: Bình thường

- Sinh viên năm thứ nhất phải học ít nhất một học kỳ ở trường và tích lũy được tối thiểu 14 tín chỉ, năm thứ hai 36 tín chỉ, từ năm thứ ba 62 tín chỉ.

2. Thủ tục bảo lưu

- 02 đơn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (Download tại đây)

- Bản Kết quả học tập (tính đến học kỳ gần nhất);

- Giấy xác nhận trả sách Thư viện;

- Thẻ sinh viên;

- Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

3. Thủ tục quay trở lại học

- Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (bản sinh viên giữ);

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương trong quá trình nghỉ học tạm thời không vi phạm.

Lưu ý:

- Chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là một năm học.

- Nghỉ học tạm thời một học kỳ: bảo lưu toàn bộ kết quả học tập.

- Nghỉ học tạm thời từ hai học kỳ đến một năm: hủy các môn học có điểm tổng kết nhỏ hơn 4.

- Đơn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập xác nhận của phụ huynh và chính quyền địa phương/cơ quan của phụ huynh. Trường hợp phụ huynh đến làm thủ tục bảo lưu, mang theo Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương/cơ quan của phụ huynh.


Tin mới

Các tin khác