Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Mở thi lại học phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh (ML202)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Mở thi lại học phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh (ML202)

Bắt đầu từ HK3, nhóm 2, năm học 2019 - 2020, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML202) chuyển sang học online và thi thực hành trên máy nên nhà trường sẽ mở thi lại, nâng điểm theo hình thức tự luận học phần trên như sau:

- Lần 1: vào học kỳ 3, nhóm 2 năm học 2019 – 2020 ;

- Lần 2: vào học kỳ 1, nhóm 2 năm học 2020 - 2021.

Lưu ý: Từ Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021, tất cả sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm phải thi theo hình thức thực hành trên máy. Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống Elearning để tự học.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đăng ký thi lại học phần trên để đủ điều kiện tốt nghiệp.


Tin mới

Các tin khác