Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020

(Khóa 32)

Ngày 12/5/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.


Tin mới

Các tin khác