Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2020     

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

TÊN MÔN

MÃ MÔN

1

A27214

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

Kỹ năng soạn thảo văn bản (MS Office)

IM201

2

A27256

TÔ ANH TUẤN

GDTC: Bóng rổ cơ bản

PG113

3

A28851

PHẠM THANH PHƯƠNG

Thống kê du lịch

MA235

4

A30572

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Kỹ năng soạn thảo văn bản (MS Office)

IM201Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.