Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành

HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

Thời gian nhận: từ ngày 20/5 đến ngày 12/6/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

I. Điều kiện:

1. Học ngành/chuyên ngành thứ hai:

- Có cùng khối thi tuyển sinh đầu vào;

- Tổng số tín chỉ tích luỹ ≥ 66, trong đó tất cả các môn học thuộc chương trình giáo dục đại cương phải được tích lũy;

- Điểm trung bình chung tích lũy ≥ 7.0;

- Lệ phí: Học ngành/chuyên ngành thứ hai cùng khoa: 300.000 đồng; khác khoa: 500.000 đồng.

2. Chuyển khoa, chuyển ngành:

- Đã học ở trường ít nhất 2 học kỳ;

- Có cùng khối thi tuyển sinh đầu vào với khối thi của ngành chuyển đến và có điểm thi tuyển sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến;

- Lệ phí: Chuyển khoa: 100.000 đồng; chuyển ngành: 50.000 đồng.

3. Yêu cầu về điểm tổng kết:

- Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến các ngành thuộc khoa Kinh tế - Quản lý: điểm tổng kết các học phần Nhập môn kinh tế học (hoặc Kinh tế học đại cương) và Toán ≥ 6.0;

- Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến các ngành thuộc khoa Toán - Tin học: điểm tổng kết các học phần Toán ≥ 6.0;

- Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến các ngành thuộc khoa Ngoại ngữ: điểm tổng kết các học phần Ngoại ngữ ≥ 6.0;

- Khi chuyển đến ngành Điều dưỡng: điểm tổng kết các học phần Hóa hữu cơ – Hóa phân tích, Mô phôi – Di truyền ≥ 6.0;

- Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến ngành Truyền thông đa phương tiện: điểm tổng kết học phần Tiếng Việt thực hành ≥ 7.0;

- Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến ngành Luật kinh tế: điểm tổng kết học phần Tiếng Việt thực hành ≥ 7.0.

II. Thủ tục:

- Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai (mẫu đơn Download tại đây)có chữ ký đồng ý của phụ huynh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynhhoặc chuyển khoa/chuyển ngành (mẫu đơn Download tại đây), có chữ ký đồng ý của phụ huynh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh. Trường hợp sinh viên có phụ huynh đến làm thủ tục bảo lưu, cần mang theo CMND và sổ hộ khẩu thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh 

- Bản Kết quả học tập;

- Bản photocopy Giấy báo trúng tuyển (mang theo bản chính để đối chiếu).

III. Những điểm sinh viên cần lưu ý:

- Tự kiểm tra điều kiện học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển khoa, chuyển ngành trước khi nộp đơn và chuyển đúng nhóm học;

- Đang học thêm ngành/chuyên ngành thứ hai, nếu bị xếp hạng học lực yếu thì phải dừng không được tiếp tục học ngành/chuyên ngành thứ hai;

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai ngành/chuyên ngành là 8 năm. Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong ngành thứ nhất (theo quy định của trường);

- Chỉ được xét tốt nghiệp ngành/chuyên ngành thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở ngành/chuyên ngành thứ nhất;

- Chỉ được chuyển khoa, chuyển ngành một lần duy nhất và không được đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ ba.


Tin mới

Các tin khác