Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (khóa 32)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi

HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (khóa 32)

1. Danh sách các lớp hủy

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

BA102

Quản trị học đại cương

QUANTRIHOCDC.9 (thứ Sáu, giờ 6 - 10)

2

BA217

Quản lí nguồn nhân lực trong du lịch

QLNHANLUCDULICH.8 (thứ Tư, giờ 6 - 10)

3

CS122

Lập trình hướng đối tượng

LAPTRINHHUONGDT.1_LT (thứ Năm, giờ 8 - 10)

LAPTRINHHUONGDT.1.1_BT (thứ Ba, giờ 6 - 9)

LAPTRINHHUONGDT.1.2_BT (thứ Ba, giờ 6 - 9)

4

CS212

Kiến trúc máy tính

KTRUCMAYTINH.3 (thứ Bảy, giờ 6 - 10)

5

EC200

Kinh tế vĩ mô và vi mô

KINHTEVIMO&VIMO.5 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 6 - 8)

6

EC205

Kinh tế vĩ mô

MACRO.9 (thứ Ba, giờ 3 - 5; thứ Năm, giờ 6 - 8 )

7

ES140

Thực hành từ vựng và cấu trúc tiếng Anh 2

THTUVUNG&CTANH2.10 (thứ Tư, giờ 3 – 5; thứ Sáu, giờ 1 - 2)

THTUVUNG&CTANH2.11 (thứ Ba, giờ 1 – 3; thứ Bảy, giờ 4 - 5)

THTUVUNG&CTANH2.12 (thứ Ba, giờ 4 – 5; thứ Bảy, giờ 1 - 3)

8

ES211

Kỹ năng Nghe tiếng Anh 1

KNNGHE(ANH)1.7 (thứ Ba, giờ 6 – 7; thứ Năm, giờ 8 - 10)

KNNGHE(ANH)1.8 (thứ Ba, giờ 8 – 10; thứ Năm, giờ 6 - 7)

9

ES221

Kỹ năng Nói tiếng Anh 1

KNNOI(ANH)1.7 (thứ Ba, giờ 8 – 10; thứ Năm, giờ 6 - 7)

KNNOI(ANH)1.8 (thứ Ba, giờ 6 – 7; thứ Năm, giờ 8 - 10)

10

ES231

Kỹ năng Đọc tiếng Anh 1

KNDOC(ANH)1.7 (thứ Tư, giờ 6 – 7; thứ Bảy, giờ 8 - 10)

KNDOC(ANH)1.8 (thứ Tư, giờ 8 - 10; thứ Bảy, giờ 6 - 7)

11

ES241

Kỹ năng Viết tiếng Anh 1

KNVIET(ANH)1.6 (thứ Tư, giờ 1 – 2; thứ Bảy, giờ 3 - 5)

KNVIET(ANH)1.7 (thứ Tư, giờ 8 - 10; thứ Bảy, giờ 6 - 7)

KNVIET(ANH)1.8 (thứ Tư, giờ 6 – 7; thứ Bảy, giờ 8 - 10)

12

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.15 (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

ANHSC3.18 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSC3.19 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 9 - 10)

ANHSC3.29 (thứ Năm, thứ Sáu; giờ 1 – 2; thứ Bảy, giờ 3 - 4)

ANHSC3.33 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

13

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.9 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSTC1.15 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSTC1.19 (thứ Ba, thứ Năm; giờ 8 - 10)

ANHSTC1.20 (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

ANHSTC1.23 (thứ Ba, thứ Sáu; giờ 8 - 10)

ANHSTC1.24 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSTC1.26 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 9 - 10)

ANHSTC1.27 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSTC1.29 (thứ Hai, thứ Năm; giờ 8 - 10)

ANHSTC1.31 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 9 -10)

ANHSTC1.32 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 9 -10)

ANHSTC1.33 (thứ Năm, thứ Sáu; giờ 8 - 10)

ANHSTC1.35 (thứ Năm, thứ Bảy; giờ 8 - 10)

14

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.7 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

15

GK153

Kỹ năng nghe, nói, đọc Hàn 3

NNĐ3(HAN).2 (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư; giờ 3 - 5)

NNĐ3(HAN).5 (thứ Tư, giờ 3 – 8; thứ Năm, giờ 3 - 5)

16

GK241

Tiếng Hàn trung cấp 1

HANTC1.2 (thứ Ba, giờ 6 – 8; thứ Năm, giờ 3 – 8))

HANTC1.5 (thứ Ba, giờ 3 – 8; thứ Sáu, giờ 3 - 5)

17

IS222

Cơ sở dữ liệu

COSODULIEU.4 (thứ Sáu, giờ 1 - 5)

18

MA104

Số và cấu trúc đại số

SOCAUTRUCDS.2.1_BT (thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

SOCAUTRUCDS.3.1_BT (thứ Hai, thứ Tư; giờ 6 - 7)

19

MK313

Quản trị thương hiệu

QTRITHUONGHIEU.4 (thứ Năm, giờ 1 - 5)

20

NF341

Kỹ thuật chế biến món ăn

KTCHEBIENMONAN.1 (thứ Hai, giờ 1- 5)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

CS122

Lập trình hướng đối tượng

LAPTRINHHUONGDT.3.1_BT

LAPTRINHHUONGDT.3.2_BT

LAPTRINHHUONGDT.3.1_BT (thứ Hai, giờ 6 - 9)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.2

ANHSC3.30

ANHSC3.30 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

ANHSC3.5

ANHSC3.6

ANHSC3.6 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

ANHSC3.16

ANHSC3.27

ANHSC3.27 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 9 - 10)

ANHSC3.22

ANHSC3.23

ANHSC3.22 (thứ Ba, giờ 1 – 2; thứ Bảy, giờ 1 - 4)

3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.8

ANHSTC1.14

ANHSTC1.14 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

ANHSTC1.12

ANHSTC1.17

ANHSTC1.12 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 - 10)

ANHSTC1.16

ANHSTC1.21

ANHSTC1.16 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 9 - 10)

4

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.11

NHAT1.12

NHAT1.12 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 8 - 10)

5

GJ143

Tiếng Nhật sơ cấp 3

TIENGNHATSOCAP3.2

TIENGNHATSOCAP3.3

TIENGNHATSOCAP3.3 (thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu; giờ 2 - 5)

TIENGNHATSOCAP3.4

TIENGNHATSOCAP3.5

TIENGNHATSOCAP3.5 (thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu; giờ 2 - 5)

6

GJ174

Bổ trợ kỹ năng tiếng Nhật sơ cấp

BOTROKNNHATSC.1

BOTROKNNHATSC.2

BOTROKNNHATSC.1 (thứ Bảy, giờ 1 - 5)

BOTROKNNHATSC.3

BOTROKNNHATSC.4

BOTROKNNHATSC.4 (thứ Bảy, giờ 1 - 5)

3. Danh sách các lớp gộp – tách đôi:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách ba

1

CS122

Lập trình hướng đối tượng

LAPTRINHHUONGDT.2.1_BT

LAPTRINHHUONGDT.2.2_BT

LAPTRINHHUONGDT.2.1_BT (thứ Tư, giờ 2 – 5; khoảng mã: A30460 – A36211)

LAPTRINHHUONGDT.2.2_BT (thứ Tư, giờ 2 – 5; khoảng mã: A36341 – A37342)

2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

ANHSC3.20

ANHSC3.35

ANHSC3.20 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 – 7; khoảng mã: A34677 – A36021)

ANHSC3.20 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 – 7; khoảng mã: A36068 – A37370)

3

GJ101

Tiếng Nhật 1

NHAT1.7

NHAT1.8

NHAT1.7 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã: A34776 – A36353)

NHAT1.8 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 – 7; khoảng mã: A36421 – A37390)

4

GJ143

Tiếng Nhật sơ cấp 3

TIENGNHATSOCAP3.6

TIENGNHATSOCAP3.9

TIENGNHATSOCAP3.6 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 2 - 5; khoảng mã: A34677 – A36217)

TIENGNHATSOCAP3.9 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 2 - 5; khoảng mã: A36258 – A37182)

TIENGNHATSOCAP3.7

TIENGNHATSOCAP3.8

TIENGNHATSOCAP3.7 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 2 - 5; khoảng mã: A30753 – A36027)

TIENGNHATSOCAP3.8 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 2 - 5; khoảng mã: A36033 – A36997)


 


Tin mới

Các tin khác