Nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

 

Nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

-  Tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tổ chức kiểm tra hồ sơ, yêu cầu sinh viên bổ sung đầy đủ hồ sơ và thực hiện chế độ quản lý hồ sơ sinh viên, kiểm tra điểm trúng tuyển của sinh viên khóa mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức, kết quả học tập, rèn luyện, chấp hành quy chế, quy định của sinh viên, phối hợp với gia đình giúp đỡ sinh viên yếu kém về học tập rèn luyện.

- Chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện, xếp loại sinh viên mỗi năm học, khóa học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và nhà trường.

- Làm thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên; phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Sau đại học & Quản lý khoa học, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi sáng tạo trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho sinh viên. Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên và tuyên truyền công tác an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên.

- Tham gia công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe sinh viên.

PCTSV