Công văn v/v phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1779/BGDĐT-GDCTHSSV
       V/v phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng


Hà Nội, ngày 07tháng 01  năm 2020

                     Kính gửi:

-Các đại học, học viện, các trườnđại học;
-Các trường cao đẳng sư phạm, tr
ung cấp sư phạm.

         Thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một số học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình và xã hội. Hành vi cá độ, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế công tác học sinh, sinh viên. Để khắc phục tình trạntrên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

1. Xây dựnvà triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT  ngày 30/3/2018 ban hành Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc phòng, tránh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên hàng năm, các sinh hoạt chuyên đề liên quan.

3. Thường xuyên kiểm trarà soát, nắm bắt thông tin về các đối tượnhọc sinh, sinh viên có biểu hiện bất thườnđể phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năncủa địa phương có giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tăncường tuyên truyền các nội dunvề phòng, tránh tham gia các hoạt động đánh bạccá độ trong các buổi sinh hoạt tập th.

5. Các đại học, học viện, các trường đại học; các trường cao đnsư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo đột xuất khi có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0912.140.358. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (đ
ể b/c);
- C42 Bộ Công an (để biết);
- Các sở GDDT (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV 
PHÓ VỤ TRƯỞNGBùi Văn Linh (đã ký)
Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.