THÔNG BÁO V/v tách lớp Chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán HKIII năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

BỘ MÔN KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v  tách lớp Chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán HKIII năm học 2015-2016

 

Do lớp Chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán (AC490) sinh viên đăng ký đông. Để đảm bảo chất lượng của lớp học, từ tuần 4 Học kỳ III năm học 2015-2016 phòng Đào tạo tách lớp CĐTN Kế toán thành 2 lớp như sau:

·        Lớp CĐTN ngành Kế toán.1

Thời gian:  thứ 3(6-7) phòng B401, thứ 5 (8-10) phòng B203

Giáo viên: Cô Phạm Thị Hoa (CQA008)

Sinh viên từ mã A07047 đến mã sinh viên A20864

·        Lớp CĐTN ngành Kế toán.1 (Bổ sung).

Thời gian: thứ 5 (8-10) phòng A603, thứ 3 (6-7) phòng A503

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Đông (CQA009)  

Sinh viên từ mã A20895 đến mã sinh viên A22277

          Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo để sinh viên được biết chủ động học đúng lớp.

                                                                             KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.