LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

 

 

Thời gian: bắt đầu từ 18h15’

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

STT

Ngày họp

Cố vấn học tập

Lớp chủ nhiệm

Phòng họp

1

Thứ ba

8/3/2016

Ngô Thị Quyên

Số lượng sinh viên: 107

QB17a1, QB19c3, QB20c2, QB21a5, QB22a1, QB22c4, QB23a2, QB23c7, QB23e1, QB23e3, QB24d2, QB25e1, QF22d1, QF24e1, QF24g1, QF24g2, QF25a1, QF27a1; LỚP CHỌN QF, QB K27

B103

2

Thứ hai

7/3/2016

Ngô Khánh Huyền

Số lượng sinh viên: 120

QB17a2m, QB19d1, QB20c3, QB21a7, QB23b1, QB23e4, QB24b1, QB25g1, QF22g1, QF25c1, QF26e1, QF27b1

B203

3

Thứ ba

8/3/2016

Nguyễn Thị  Thúy

Số lượng sinh viên: 119

QB17b1, QB19d3, QB20d3, QB21a9, QB22b2, QB23b3, QB23g10, QB24c4, QB24e2, QB25g3, QF23e2, QF25c3, QF27d1

B203

4

Thứ ba

8/3/2016

Phạm Thị Bảo Oanh

Số lượng sinh viên: 103

QB17a3, QB19d2, QB20d1, QB20g4, QB21a8, QB22b1, QB23b2 QB23g1, QB24c3, QB25g2, QF23a1, QF25c2, QF27c1

B305

5

Thứ hai

7/3/2016

Chu T. Thu Thủy

Số lượng sinh viên: 118

QB17b3, QB19e1, QB20d5, QB21b3, QB22b4, QB23c1, QB23g3, QB24c1, QB24c6, QB26c1, QF24b1, QF25e1, QF27g1

B101

6

Thứ ba

8/3/2016

Vũ Ngọc Thắng

Số lượng sinh viên: 110

QB17b4, QB19e2, QB20e1, QB20g6, QB21b4, QB22c1, QB23c10, QB23g4, QB24c7, QB26d1, QF24b3, QF25e2, QF27g2

B403

7

Thứ ba

8/3/2016

(họp cùng lớp cô Quyên)

Nguyễn Thị Vân Nga

Số lượng sinh viên: 116

QB21c3, QB21c4, QB21c5, QB21c6, QB22d4, QB22e1, QB24c2, QF24g3, QF24g5, QF25b1, QF25b2, QF26b1, QF26c1, QF26e2

B103

8

Thứ ba

8/3/2016

Nguyễn Hồng Nga

Số lượng sinh viên: 126

QB18e1, QB19e4, QB20e2, QB21b5, QB22c2, QB23c11, QB23e2, QB23g5, QB24d1, QB26e1, QF24c1, QF25g1, QF26g3, QF27g3

B105

9

Thứ ba

8/3/2016

Nguyễn T. Lan Anh

Số lượng sing viên: 125

QB19a, QB19e5, QB20e3, QB20g5, QB21a2, QB21a3, QB21b6, QB22c3, QB23c2, QB23g6, QB26g1, QF24c2, QF25g2, QF26g2, QF28b1

B201

10

Thứ hai

7/3/2016

Đỗ Trường Sơn

Số lượng sinh viên: 120

QB19b1, QB20a, QB20e4, QB21a4, QB21b7, QB22d3, QB23c3, QB23g7, QB24b2, QB24d3, QB25b1, QB27b1, QF24c3, QF25g3, QF28c1

B103

11

Thứ ba

8/3/2016

Lê Thanh Nhàn

Số lượng sinh viên: 117

QB19b2, QB20b1, QB20e5, QB21a1, QB21b8, QB22c5, QB23c4, QB23g8, QB24a2, QB24e1, QB27c1, QF24c4, QF25g4, QF28d1

B101

12

Thứ tư

9/3/2016

Nguyễn Thị Tuyết

Số lượng sinh viên: 123

QB19c1, QB20b2, QB20g1, QB21b9, QB21c2, QB22d1, QB23c5, QB23g9, QF24c5, QF25g5, QF26g1, QF28e1

B203

13

Thứ ba

8/3/2016

Nguyễn Thị Thu Trang

Số lượng sinh viên: 114

QB19c2, QB20c1, QB20g2, QB21c1, QB22d2, QB23c6, QB24a1, QB24g1, QB27d1, QB27e1, QF24d1, QF25g6, QF28g1,

B205

14

Thứ tư

9/3/2016

Thân Thế Sơn Tùng

Số lượng sinh viên: 103

QB28a1, QB28b1, QB28d1, QB28e1, QB28g1, QF26d2, QF28g2, QF28g3

B305

15

Thứ tư

9/3/2016

Trần Thị Thùy Linh

Số lượng sinh viên: 117

QB22a2, QB22e2, QB22e3, QB23d2, QB23d3, QB23d4, QB24g4, QB24g5, QB25a1, QB25c1, QB25d1, QB27g1

B401

16

Thứ tư

9/3/2016

Nguyễn Phương Mai

Số lượng sinh viên: 116

QB22g1, QB22g2, QB22g3, QB22g4, QB23a1, QB23c8, QB23c9, QB23d1, QB24g2, QB24g3, QB27g2, QF24d3, QF26d1

B105

17

Thứ ba

8/3/2016

Trịnh Thị Thu Hằng

Số lượng sinh viên: 119

QB17b2, QB19d4, QB20d4, QB20g7, QB21b2, QB22b3, QB23b4, QB23g2, QB24b3, QB24c5, QB26a1, QF24a1, QF25d1, QF27e1

B401

Bộ môn Quản trị kinh doanh và Marketing

STT

Ngày họp

Lớp

Cố vấn học tập

Phòng họp

1

Thứ Hai, 07/3/2016

QM26e1, QM27g1, QM28g3, QE28g2, LỚP CHỌN QM,QE K27

Vũ Thị Tuyết

B403

2

Thứ Hai, 07/3/2016

QE25a1, QE25b1, QE25c1, QE25d1, QE25e1, QE27e2, QE27g4, QE28g3,QE28g5

Trương Đức Thao

B401

3

Thứ Hai, 07/3/2016

QE28a1, QE28b1, QE28c1, QM25a1, QM25b1, QM25c1, QM25d1, QM25e1, QM27e1, QM28g1

Nguyễn Bảo Tuấn

B205

4

Thứ Hai, 07/3/2016

QE26g3, QE26g4, QE27a1, QE27b1, QE27c1, QM27c1, QM28a1, QM28b1, QM28e1

Nguyễn Thị Thùy Trang

B305

5

Thứ Hai, 07/3/2016

Các lớp QE24, QE26g2, QE27d1, QE28e1, QE28e2

Lê Huyền Trang

B201

6

Thứ Ba, 08/3/2016

QE25g2, QE25g3, QE26e1, QE27g2, QE28d1, QE28d2

Vương Thị Thanh Trì

B405

7

Thứ Ba, 08/3/2016

QE27e1, QE28g6, các lớp QM23, QM26g1, QM27d1, QM28g2

Phạm Long Châu

B303

8

Thứ Ba, 08/3/2016

Các lớp QE13, QE14, QE15, QE17, QE18, QE19, QE20, QE21, QE22, QE23, QE26e2,  QE27g1

Vũ Lệ Hằng

B501

9

Thứ Tư, 09/3/2016

QE26e3, QE26g1, QM19, QM20, QM21, QM22, QM25g1, QM26a1, QM28d1

Nguyễn Thị Liên Hương

(Thầy Tường Minh họp thay)

B303

10

Thứ Tư, 09/3/2016

QE26a1, QE26b1, QE26c1, QE26d1, QE26d2, QE26d3, QE27g3, QE28g1, QE28g4

Nguyễn Duy Thành

B103

11

Thứ Tư, 09/3/2016

QE25g1, các lớp QM24, QM26b1, QM26c1, QM26d1, QM27a1, QM27b1

Nguyễn Tường Minh

B303

                        Bộ môn Kế toán

STT

Ngày họp

Lớp

Cố vấn học tập

Phòng họp

1

thứ tư 9/3/2016

Vũ Thị Kim Lan

 (131 sinh viên)

QA10; QA13c; QA14b; QA14c; QA15a; QA15d; QA16a10; QA16a5; QA16b1; QA16b3; QA17a1; QA17; QA17a4; QA17a5; QA17a6; QA17a7; QA17b1; QA17b2; QA17b3; QA17b4; QA17b5; QA17b6; QA17b7; QA18b2; QA18c2; QA18d1; QA18e2; QA18e5; QA19b1; QA19c1; QA19c2; QA19d3; QA19d4; QA19d5; QA19e1; QA19e4; QA19e5; QA20c1; QA20c2; QA20d1; QA20d2; QA20d4; QA20e1; QA20e2; QA20e3; QA20g1; QA20g2; QA20g3; QA20g4; QA21a1; QA21a2; QA21a3; QA21a4; QA21a5; QA21a6; QA21a7; QA21a8; QA21a9; QA21b1.

B405

2

thứ năm 10/3/2016

Nguyễn Thanh Thủy

 (100 sinh viên)

QA22a1; QA22b1; QA22c2; QA22c3; QA22d2; QA22d3; QA22e1; QA22e2; QA22g1; QA22g2; QA22g3; QA23a1; QA23b1; QA23c1; QA23c2; QA23c3; QA23c4; QA23c5; QA23d1; QA23d2; QA23e1; QA23e2; QA23g1; QA23g2; QA23g3; QA23g4.

B103

3

thứ hai 7/3/2016

Đoàn Thị Hồng Nhung

 (120 sinh viên)

QA24a1; QA24b1; QA24c1; QA24c2; QA24c3; QA24d1; QA24d2; QA24e1; QA24e2; QA24g1; QA24g2; QA24g3

B105

4

thứ tư 9/3/2016

Nguyễn Thu Hoài

 (134 sinh viên)

QA25a1; QA25b1; QA25b2; QA25c1; QA25c2; QA25c3; QA25d1

B205

5

thứ tư 9/3/2016

Mai Thanh Thủy

 (129 sinh viên)

QA25e1; QA25e2; QA25g1;QA25g2; QA25g3

B101

6

thứ năm 10/3/2016

Đào Diệu Hằng

 (129 sinh viên)

QA25g4; QA25g5; QA25g6; QA25g7; QA26a1; QA26b1; QA26c1; QA26d1

B101

7

thứ tư 9/3/2016

Nguyễn Thị Hồng Anh

 (124 sinh viên)

QA26d2; QA26d3; QA26e1; QA26e2; QA26e3; QA26e4

B201

8

thứ hai 7/3/2016

Nguyễn Kim Chung

 (121 sinh viên)

QA26g1; QA26g2; QA26g3; QA26g4; QA26g5

B301

9

thứ hai 7/3/2016

Nguyễn Thanh Huyền

 (124 sinh viên)

QA27b1; QA27c1; QA27d1; QA27e1; QA27e2; QA27g1, LỚP CHỌN QA K27

B303

10

thứ năm 10/3/2016

Nguyễn Thị Thanh Thảo

(107 sinh viên)

QA27g2; QA27g3; QA27g4; QA27g5

B105

11

thứ tư 9/3/2016

Nguyễn Trung Thùy Linh

 (100 sinh viên)

QA28b1; QA28c1; QA28d1; QA28e1; QA28e2; QA28g1

B301

12

thứ tư 9/3/2016

Vũ Đức Hiếu

 (107 sinh viên)

QA28g2; QA28g3; QA28g4; QA28g5

B403

                                                                                                Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2016

                                                                        Khoa Kinh tế-Quản lý

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.