THÔNG BÁO V/v nghe phổ biến lớp chọn cho sinh viên khoa Kinh tế quản lý khóa 27

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v nghe phổ biến lớp chọn cho sinh viên khoa Kinh tế quản lý khóa 27

Những sinh viên ứng cử vào lớp chọn khóa 27 sẽ tham gia buổi họp tại Giảng đường G vào lúc 12h, thứ Hai, ngày 11/05/2015 để nghe Ban Giám hiệu phổ biến quy chế học lớp chọn và xác nhận đăng ký lớp chọn. Thời gian bắt đầu học lớp chọn: Từ học kỳ III năm học 2014-2015. Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Sinh viên xem danh sách ứng cử viên lớp chọn tại đây.

KHOA KTQLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.