THÔNG BÁO V/v nhận đề tài và nộp bài thi tiểu luận học kỳ I, nhóm 1, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đề tài và nộp bài thi tiểu luận học kỳ I, nhóm 1, năm học 2014-2015

Trong học kỳ I, nhóm 1, năm học 2014-2015, những sinh viên thi các môn có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo quy định như sau:

- Những sinh viên thi đi (tức là sinh viên đang học những môn học đó ở học kỳ này) sẽ nhận đề tài và nộp bài cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp mình.

- Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công dưới đây:

STT

Tên môn thi

Giảng viên giao đề tài, thu bài, chấm bài

1

Tâm lý hành vi người tiêu dùng (3 TC, MK306)

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

2

Tâm lý hành vi người tiêu dùng (2 TC, MK305)

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

3

Quan hệ công chúng (2 TC, MK423)

(môn 3 TC, mã MK425)

Cô Phạm Long Châu

4

Quan hệ công chúng (3 TC, MK425)

(môn 2 TC, mã MK423)

Cô Phạm Long Châu

5

Quản trị quảng cáo (MK422)

Cô Phạm Long Châu

6

Truyền thông marketing tích hợp (MK426)

Cô Phạm Long Châu

7

Nghiên cứu marketing (MK302)

Cô Vũ Thị Tuyết

8

Quản trị marketing (MK311)

Cô Vũ Thị Tuyết

9

Quản trị thương hiệu (2 TC, MK312)

(môn 2 TC, mã MK312)

Cô Vũ Thị Tuyết

10

CĐTN: Marketing quốc tế (MK419)

Cô Vũ Thị Tuyết

11

CĐTN: Lãnh đạo doanh nghiệp (BA418)

Cô Vương Thị Thanh Trì

12

Marketing ngân hàng (MK331)

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn

13

Quản trị chuỗi cung ứng (MK322)

Thầy Nguyễn Duy Hồng

14

Quản trị kênh phân phối (MK321)

Thầy Nguyễn Duy Hồng

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.