THÔNG BÁO: V/v nghỉ học các lớp Toán tài chính của cô Lê Thị Yên Hồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học các lớp Toán tài chính của cô Lê Thị Yên Hồng

Các lớp Toán tài chính do cô Lê Thị Yên Hồng giảng dạy sẽ nghỉ học theo lịch cụ thể như sau:

Lớp

Thời gian

Phòng học

Lý do nghỉ

Giáo viên

Toantaichinh.5.1-bt

Thứ 6, giờ 1-2, ngày 09/08/2013

B506

Chưa học lý thuyết

L.T.Y. Hồng

Toantaichinh.5.2-bt

Thứ 6, giờ 3-4, ngày 09/08/2013

B504

Chưa học lý thuyết

L.T.Y. Hồng

Toantaichinh.5-lt

Thứ 2, giờ 1-2, ngày 12/08/2013

B701

GV đi công tác

L.T.Y. Hồng

 

BỘ MÔN TOÁN

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.