V/v đăng ký KLTN của sinh viên bộ môn Tin học đợt tháng 04/2015 và 11/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký KLTN của sinh viên bộ môn Tin học đợt tháng 04/2015 và 11/2015

Sinh viên bộ môn Tin học xem danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp tại đây. Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo form sau:

https://docs.google.com/forms/d/1nu1CogKz6WIf-34hkw5jKAbHgUZHjoUuoHfZUhaaQpc/viewform?c=0&;w=1

Thời hạn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp: Trước 9h00, sáng thứ Sáu, ngày 17/10/2015.

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.