THÔNG BÁO Khảo sát về đổi mới phương pháp dạy – học môn Kinh tế học đại cương (hoặc Nhập môn Kinh tế học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Khảo sát về đổi mới phương pháp dạy – học môn Kinh tế học đại cương

(hoặc Nhập môn Kinh tế học)

Với mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của sinh viên về phương hướng đổi mới phương pháp dạy – học môn Kinh tế học đại cương (hoặc Nhập môn Kinh tế học) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tiến hành khảo sát về việc đổi mới phương pháp dạy – học môn Kinh tế học đại cương (hoặc Nhập môn Kinh tế học).

Điều kiện tham gia khảo sát: Sinh viên Trường Đại học Thăng Long đã học môn Kinh tế học đại cương (hoặc Nhập môn Kinh tế học).

Vui lòng bấm vào link sau để trả lời khảo sát: https://docs.google.com/a/thanglong.edu.vn/forms/d/1FDrfNmYvz3jb_VL6YXyuHK_nc_PR2nJWm0FZlOKJS5I/viewform

Thời hạn tham gia khảo sát: Trước ngày 02/01/2015.

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.