Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch học kỳ I hệ vừa làm vừa học - khóa KTC9 (07/12- 20/02/2016)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch học kỳ I hệ vừa làm vừa học - khóa KTC9 ( 07/12- 20/02/2016)

Thời gian học: Sáng: 8h00 – 11h00

                         Chiều :13h30 – 16h40

                         Tối: 17h20 – 20h20

Tuần 1

THỨ

HAI

7/12/15

BA

8/12/15

9/12/15

NĂM

10/12/15

SÁU

11/12/15

BẢY

12/12/15

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (1)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (1)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (1)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (1)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (1)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (2)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (2)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (1)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (1)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 2

THỨ

HAI

14/12/15

BA

15/12/15

16/12/15

NĂM

17/12/15

SÁU

18/12/15

BẢY

19/12/15

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (2)

PGS.Trần Văn Dần - GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (2)

GS. Phan Sỹ An - GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Nghỉ Hội trường Thăng Long

Nghỉ Hội trường Thăng Long

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (3)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (3)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (2)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (2)

PGS.Phan An

GĐ: A501

 

Tuần 3

THỨ

HAI

21/12/15

BA

22/12/15

23/12/15

NĂM

24/12/15

SÁU

25/12/15

BẢY

26/12/15

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (3)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (3)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (4)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (4)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (2)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (5)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (5)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (3)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (3)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 4

THỨ

HAI

28/12/15

BA

29/12/15

30/12/15

NĂM

31/12/15

SÁU

01/01/16

BẢY

2/01/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (4)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (4)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (6)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (6)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (3)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (7)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (7)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (4)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Nghỉ tết dương lịch

 

Tuần 5

THỨ

HAI

04/01/16

BA

05/01/16

06/01/16

NĂM

07/01/16

SÁU

08/01/16

BẢY

09/01/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (5)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (5)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (8)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (8)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (4)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (9)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (9)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (5)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (4)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 6

THỨ

HAI

11/01/16

BA

12/01/16

13/01/16

NĂM

14/01/16

SÁU

15/01/16

BẢY

16/01/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (6)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (6)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (10)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (10)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (5)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (11)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (11)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (6)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (5)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 7

THỨ

HAI

18/01/16

BA

19/01/16

20/01/16

NĂM

21/01/16

SÁU

22/01/16

BẢY

23/01/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (7)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (7)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (12)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (12)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (6)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (13)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (13)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (7)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (6)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 8

THỨ

HAI

25/01/16

BA

26/01/16

27/01/16

NĂM

28/01/16

SÁU

29/01/16

BẢY

30/01/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (8)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (8)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (14)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (14)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (7)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (15)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (15)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (8)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (7)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 01/02/16 đến 13/02/16

Tuần 9

THỨ

HAI

15/02/16

BA

16/02/16

17/02/16

NĂM

18/02/16

SÁU

19/02/16

BẢY

20/02/16

Sáng

8h00-11h00

Khoa học môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (9)

PGS.Trần Văn Dần- GĐ: B305

Chiều

13h30-16h30

Lý sinh (9)

GS. Phan Sỹ An- GĐ: A501

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (16)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (16)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (8)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (17)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (17)

ThS.Hoàng Thị Thu Dung

GĐ: B106

Sinh học và di truyền (9)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (8)

PGS.Phan An

GĐ: A501

Tuần 10 (Tuần học bù)

THỨ

HAI

22/02/16

BA

23/02/16

24/02/16

NĂM

25/02/16

SÁU

26/02/16

BẢY

27/02/16

Sáng

8h00-11h00

Chiều

13h30-16h30

Tối

17h20-20h20

Lớp 1: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (18)

ThS.Đỗ Thị Hồng Hà

GĐ: B104

Lớp 2: Tiếng anh cho người mới bắt đầu (18)

ThS.Nguyễn Vân Khánh

GĐ: B106

Triết học Mác – Lê nin (9)

ThS.Bùi Thúc Vịnh

GĐ:B101

Sinh học và di truyền (10)

TS.Nguyễn Huy Hoàng

GĐ: A501

Hóa (9)

PGS.Phan An

GĐ: A501

- Lớp Tiếng Anh cho người bắt đầu dự kiến mở 2 lớp, danh sách chính thức sẽ gửi Anh/chị sau khi Anh/chị thi vượt cấp các trình độ Tiếng Anh.

 

- Giáo viên chủ nhiệm: ThS.Đỗ Quang Tuyển (0936878453)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.