THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách đôi HKII, nhóm 3, năm học 2015 - 2016 (khóa 28)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2016

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, gộp lớp -  tách đôi HKII, nhóm 3, năm học 2015 - 2016 (khóa 28)

1. Danh sách các lớp hủy:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1.

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.20 (thứ Ba, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

ANHSC1.23 (thứ Ba, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

2.

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.7 (thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

ANHSTC1.13 (thứ Năm, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

2. Danh sách các lớp gộp - tách đôi:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp gộp

Lớp tách đôi

1.

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.18

ANHSC1.18(BS)

ANHSC1.18 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2; khoãng mã A26306 - A26592)

ANHSC1.18(BS) (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2; khoãng mã A26637 - A28260)

ANHSC1.19

ANHSC1.19(BS)

ANHSC1.19 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7; khoãng mã A26450 - A27102)

ANHSC1.19(BS) (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7; khoãng mã A27113 - A28275)

2.

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

ANHSC2.5

ANHSC2.6

ANHSC2.5 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoãng mã A26833 - A25533)

ANHSC2.6 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2; khoãng mã A27257 - A26091)

ANHSC2.7

ANHSC2.7 (BS)

ANHSC2.7 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7; khoãng mã A22304 - A26748)

ANHSC2.7 (BS) (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7; khoãng mã A26759 - A28255)

3.

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.8

ANHSTC1.8(BS)

ANHSTC1.8 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7; khoãng mã A26387 - A27361)

ANHSTC1.8 (BS) (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7; khoãng mã A27373 - A28253)

ANHSTC1.10

ANHSTC1.10(BS)

ANHSTC1.10 (thứ Hai, thứ Sáu; giờ 3 - 5; khoãng mã A22246 - A27240)

ANHSTC1.10 (BS) (thứ Hai, thứ Sáu; giờ 3 - 5; khoãng mã A27273 - A28251)

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.