Bộ môn Y tế công cộng

THÔNG BÁO: V/v học bù lớp Khoa học môi trường 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM Y TẾ CÔNG CỘNG

Hà Nội, ngày 5 tháng 12  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v học bù lớp Khoa học môi trường 2

Lớp Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Giảng đường Schwartz giờ 3 - 5, sáng thứ Bảy sẽ học bù vào thứ Bảy ngày 07/12/2013 từ giờ 1 - 5 tại Giảng đường Grothendieck.

BMÔN YTCCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.