Bộ môn Y tế công cộng

THÔNG BÁO: V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM Y TẾ CÔNG CỘNG

          Hà Nội, ngày 18 tháng 11   năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

Lớp Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Giảng đường Schwartz giờ 3 - 5, sáng thứ Bảy sẽ nghỉ học ngày 23 tháng 11 năm 2013. Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau.

BM Y TẾ CÔNG CỘNG


Tin mới

Các tin khác