THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo v/v thu Khóa luận tốt nghiệp HKII_19-20 như sau:

Thời gian nộp: Sáng thứ 5, ngày 07/5/2020, gồm:

     1 bài bìa cứng, 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD, định dạng PDF bên ngoài vỏ điền tên, mã SV, chuyên ngành. Tên file cần lưu theo dạng sau: Mã SV_Mã học phần của Khóa luận tốt nghiệp); Nhật ký khoá luận

Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lýVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.