THÔNG BÁO Mở các lớp học phần giảng dạy bằng Tiếng Anh (cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  57 /TB-ĐT

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

THÔNG BÁO

Mở các lớp học phần giảng dạy bằng Tiếng Anh 

(cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ 31)

Bắt đầu từ học kỳ I,năm học 2019 - 2020, khoa Kinh tế - Quản lý mở một số lớp học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, cụ thể như sau: 

1.  Danh sách các lớp học phần 

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

Nhóm 1

1

AC231

Kế toán Mỹ 1

KETOANMY1.2 (thứ Bảy, giờ 6 - 10)

2

BA314

Quản trị nhân lực

QTRINHANLUC.2 (thứ Sáu, giờ 1 - 5)

Nhóm 2

3

FN211

Tài chính doanh nghiệp

TAICHINHDN.8 (thứ Ba, giờ 6 - 10)

4

MK202

Marketing Căn bản

MARKETINGCB.5 (Thứ Ba, giờ 6 - 10)

2.Thông tin về lớp học phần và điều kiện mở lớp

-  Quy mô tối thiểu để mở lớp là: 10 sinh viên/lớp.

-  Không thay đổi về mức thu học phí.

-  Nội dung kiến thức tương đương với các lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Việt.

-  Giảng viên giảng dạy/phụ trách là giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu châu Âu.

-  Hình thức thi: Sinh viên được lựa chọn bài thi cuối kỳ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nhà trường có hình thức tính điểm để đảm bảo công bằng cho các bài thi bằng tiếng Anh. Sinh viên đăng ký thi bằng tiếng Anh đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) vào tuần thứ 9 của học kỳ.

 

Sinh viên theo dõi thông tin chi tiết của các lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Anh và đăng ký học như đối với các học phần khác bằng tài khoản cá nhân qua banner Đăng ký học trêntrang web http://thanglong.edu.vn.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.