THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỐI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ, ĐẦU MÔN HỌC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC THI ĐỐI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ, ĐẦU MÔN HỌC

 

Do chương trình học của K26 được áp dụng cho K25 nên một số sinh viên thiếu 1 tín chỉ do đã học một số môn là 2 tín chỉ hoặc học thiếu đầu môn. Để những sinh viên này đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Nhà trường đồng ý cho sinh viên thi cùng đợt với đợt thi học kỳ II nhóm 1 năm học 2015-2016.

-Nếu thiếu môn lựa chọn của ngành (ngành kế toán là 2 tín chỉ, ngành tài chính ngân hàng là 3 tín chỉ, ngành quản trị kinh doanh là 6 tín chỉ), sinh viên đăng ký thêm môn học học cùng HKII nhóm 1 năm học 2015-2016. (Phòng Đào tạo sẽ hỗ trợ để sinh viên được đăng ký vào lớp theo nhu cầu học của sinh viên, đóng tiền theo thời khóa biểu, mức phí theo quy định của Nhà trường)

-Nếu thiếu số tín chỉ trong tổng số tín chỉ chung (ngành kế toán 149 tín chỉ, ngành tài chính ngân hàng 149 tín chỉ, ngành quản trịkinh doanh 148 tín chỉ)do đã học một số môn là 2 tín chỉ, Nhà trường đã đồng ý cho đăng ký thi lại 1 môn 3 tín chỉ trong 4 môn : Kinh tế vi mô (EC204), Kinh tế vĩ mô (EC205), Quản trị học đại cương (BA102) và Marketing căn bản (MK202).  Sinh viên thi lựa chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:

+ Đóng tiền 1 tín chỉ (429.000 VN đồng): sinh viên tự ôn để thi (sinh viên nộp lệ phí thi tại văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý vào ngày đăng ký)

+ Đóng tiền 3 tín chỉ (1.287.000 VN đồng): sinh viên được hỗ trợ vào lớp học cùng học kỳ II nhóm 1, đóng tiền theo thời khóa biểu,mức phí theo quy định của Nhà trường.

 

Sinh viên đăng ký môn học, thitại văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý từ ngày 07/12/2015 đến sáng ngày 12/12/2015.  Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.