THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ

Do chương trình học của K26 được áp dụng cho K25 nên một số sinh viên thiếu 1 tín chỉ do đã học một số môn là 2 tín chỉ. Vì vậy, để những sinh viên này đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Nhà trường đã đồng ý cho đăng ký thi lại một môn 3 tín chỉ ( kinh tế vi mô hoặc kinh tế vĩ mô).

Sinh viên đăng ký môn thi tại văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý từ ngày 11/11/2015 đến ngày 18/11/2015.

Sinh viên đóng tiền lệ phí tại phòng Tài vụ theo quy định của Nhà trường.

 

Khoa KTQLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.