THÔNG BÁO Hình thức học và thi môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 
VÀ PHÁP LUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO
Hình thức học và thi môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH

Kể từ năm học 2018 – 2019, các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ  nghĩa xã hội khoa học sẽ áp dụng hình thức học và thi mới.

1.     Học tập

Sinh viên tự học ở nhà học theo khóa học trực tuyến của môn tương ứng trên hệ thống Elearning của trường. Sinh viên chỉ đến lớp học một số tuần để được giảng viên giải đáp thắc mắc trực tiếp và làm bài Kiểm tra điểm quá trình, bài Thi hết học phần. Tùy theo mỗi môn học, các tuần đến lớp sẽ khác nhau. Ví dụ sinh viên học môn Triết học sẽ đến lớp học các tuần sau: 

-   Tuần 1: Hướng dẫn học tập;

-   Tuần 5: Giải đáp thắc mắc thuộc nội dung học các tuần 1 đến tuần 4 để chuẩn bị cho sinh viên làm bài Kiểm tra quá trình.

-   Tuần 9: Giải đáp thắc mắc để chuẩn bị cho sinh viên làm bài Thi hết học phần. 

Trong quá trình học tập ở nhà, nếu sinh viên có thắc mắc có thể đặt câu hỏi trong Forum cuối mỗi tuần. Hàng tuần, giảng viên sẽ có 2 buổi online giải đáp thắc mắc. 

Sinh viên học môn Triết học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2018 – 2019, tham gia group môn học TLU TRIẾT ONLINE để xem video hướng dẫn đăng nhập hệ thống elearning và bắt đầu học tập.

2.    Kiểm tra quá trình và Thi hết học phần

Sinh viên làm bài Kiểm tra quá trình và Thi hết học phần theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính tại các phòng học máy. 

Lịch kiểm tra quá trình và lịch thi được đưa trên phần Thông báo của môn học hoặc trên Group của môn học vào tuần trước của tuần kiểm tra hoặc thi. Sinh viên nào bị ốm cần viết email xin phép đổi lịch kiểm tra, lịch thi gửi tới người phụ trách môn học và phải nhận được email trả lời đồng ý và cho ngày kiểm tra, thi để làm bằng chứng.  

Thông tin của người phụ trách môn học:

-   Đoàn Ngọc Đạt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 098.255.4340;

-   Hà Thu Giang, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 098.610.6996.

3.    Thi lại

3.1.  Môn Triết học

Kể từ năm học 2018 – 2019, sinh viên thi lại môn Triết học sẽ phải đăng nhập khóa học trực tuyến môn Triết học trên hệ thống elearning của trường, tự học và đạt các điều kiện ràng buộc để mở được bài thi.

Sinh viên đăng ký thi lại trên hệ thống đăng ký học như bình thường. Tuần 8, vào môn học, phần Thông báo để xem lịch thi. Sinh viên thi trong tuần 9 hoặc tuần 10. 

Sinh viên thi lại tham gia group môn học TLU TRIẾT ONLINEđể xem video hướng dẫn đăng nhập hệ thống elearning. Sinh viên thi lại đăng nhập môn học với Enrolment key: “tudo”.

3.2.  Môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

Kỳ 1 năm học 2018 – 2019, nhà trường không mở môn học này để giảng viên tập trung làm khóa học trực tuyến. Tuy nhiên, sinh viên vẫn có thể đăng ký thi lại như bình thường. Đây là kỳ cuối cùng sinh viên làm bài thi môn học này theo hình thức cũ(bài viết). Sinh viên thi lại muốn làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm thì chờ đến kỳ 2.

Kể từ kỳ 2 năm học 2018 – 2019, sinh viên bắt đầu học và thi môn Kinh btees chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học theo hình thức mới giống như môn Triết học. Sinh viên đăng ký thi lại trong kỳ này sẽ phải đăng nhập khóa học trực tuyến môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học trên hệ thống elearning của trường, tự học và đạt các điều kiện ràng buộc để mở được bài thi.

Sinh viên đăng ký thi lại trên hệ thống đăng ký học như bình thường. Tuần 8, vào môn học, phần Thông báo để xem lịch thi. Sinh viên thi trong tuần 9 hoặc tuần 10. 

Sinh viên thi lại tham gia group môn học TLU KTCT CNXHKH ONLINE để xem video hướng dẫn đăng nhập hệ thống elearning. Sinh viên thi lại đăng nhập môn học với Enrolment key: “tudo”.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc người phụ trách môn học.