Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO Thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1-2-3 HKI, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDCTPL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1-2-3

HKI, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật thông báo thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ các lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1, 2, 3 trong học kỳ I, nhóm 3, năm học 2014 - 2015. Cụ thể: Theo lịch cũ là thực hiện kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 5, nay sẽ chuyển sang tuần thứ 6 (từ ngày 10 – 15/11/2014).

Chú ý: Sinh viên sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong thời gian 3 giờ đầu các buổi học của lớp mình, sau đó tiếp tục học đến hết buổi.

BỘ MÔN GDCTPL


Tin mới