Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO Thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1-2-3 HKI, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDCTPL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1-2-3

HKI, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật thông báo thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ các lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội 1, 2, 3 trong học kỳ I, nhóm 3, năm học 2014 - 2015. Cụ thể: Theo lịch cũ là thực hiện kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 5, nay sẽ chuyển sang tuần thứ 6 (từ ngày 10 – 15/11/2014).

Chú ý: Sinh viên sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ trong thời gian 3 giờ đầu các buổi học của lớp mình, sau đó tiếp tục học đến hết buổi.

BỘ MÔN GDCTPLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.