Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra giữa kỳ lại môn KTCT & CNXHKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDCT - PL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09  tháng 06 năm 2014     

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra giữa kỳ lại môn KTCT & CNXHKH

Bộ môn GDCT - PL tổ chức kiểm tra giữa kỳ lại (01 buổi duy nhất) cho sinh viên 02 lớp KTCT & CNXHKH I và KTCT & CNXHKH II, học kỳ III, nhóm 3 chưa có bài kiểm tra.

Thời gian: 18h00, thứ Sáu ngày 13/06/2014 (Sau buổi học CNXHKH)

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu

Điều kiện dự thi: Sinh viên đã đi học đủ 04 buổi trở lên, vắng mặt có lý do chính đáng trong buổi kiểm tra trước đó vào ngày 05 & 06/06/2014.

Chú ý: Sinh viên đến kiểm tra mang theo thẻ sinh viên của mình.

BỘ MÔN GDCT - PL


Tin mới