Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO: V/v nghỉ học lớp KTCT và CNXHKH ngày 27 tháng 02 năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDCT - PL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2014   

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học lớp KTCT và CNXHKH ngày 27 tháng 02 năm 2014

Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật thông báo, lớp Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Hội trường Tạ Quang Bửu sẽ nghỉ buổi học chiều thứ Năm ngày 27 tháng 02 năm 2014. Sinh viên tự học ở nhà theo nội dung hướng dẫn. Chiều thứ Năm (ngày 06 tháng 03 năm 2014) sinh viên đến lớp học theo lịch bình thường.

BỘ MÔN GDCT - PL


Tin mới